PRESIDENT’S AWARD WINNERS

 

1970

A.H. Mendis

1974

M.H. Dodangoda

B.J. Raasinghe

M.B. Hussain

E.G. Rmanayake

1976

N. Nadaraja

1979

D.D. John

A.S.I. de Fonseka

1980

K.T. Wimalasekara

T.B. Meedeniya

J.N. Rambukotta

S. Dahanayake

1981

J.K.K. Sugathadasa

C.S.T. Goonethillake

A.C.B. Meedeniya

1983

P. Abarajithan

1987

A.C. Perera

P.S. Naguleawaran

1988

M.R. Suhayb

L.B.S. Ratnayake

1989

M.N.W. de Alwis

1990

W.S.L.P. Perera

1991

D.H.C.P. Kurukularatne

1992

R.S.V. Perera

S.N.G. Silva

N.K. Athukorala

M.B. Obeysekara

W.N.O. Fernando

1994

N.M. Seneviratne

R. Ranasinghe

A.R. Gunawardene

M.D.H. Peiris

K.B.B.R. Kulapala

1995

N.D. Aluwihare

T.M.H. Bandara

C.A. Kulathilleke

S.M. Jayasooriya

A.N. Manamperi

1996

R.S. Wanigathunga

R.S. Samarasinghe

C.S. Seneviratne

C.R. de Alwis

1997

R.Y. Wanigathunga

M. Mallawarachchi

D.N. Peter

K.P.L. Perera

I.U.P. Suriyapperuma

N.D. Dias

S.N. Peter

A.A. Farook

1999

M.N.R. Peiris

D.T.T. Abeysekara

2000

S.S. de Alwis

C.T. Fernando

W.D.V. Fernando

L.N. Fernando

M.B. Perera

2001

L.P.D.P. de Silva

2002

N.S. Samararatne

I.D. Weerapperuma

M.Z. Issadeen

D. Binduhewa

J.A.S. Senaratne

D.I. de Silva

2003

R.J. Perera

R.S. Goonewardene

M.D. de Silva

2004

A.D. de Silva

K.A.S. Dassanayake

B.H.P. Vithanage

V.S. Wickramasekara

M.O. Farook

D.B.S.U. de Silva

D.T. Goonewardene

S.D. Aluwihare

B.H.E.N. Wijewickrama

H.C. Fernando

2005

J.P. Goonewardene

2006

K. Kandasamy

2007

J.D.E. Ranasinghe

S. De Silva

2008

R.A.I. De Fonseka

R.D. De Alwis

2009

M.A. Jesudason

V.R. Ladduwahetty

H.A. De Mel

2010

S.M. De Silva

N.N. Rajasingham

M.F. Iqbal

R.P. Indushan

K.P.P.S. Ariyaratne

2011

C.D. De Mel

S.C. Gajanayaka

A.A.H. Abdul Carder

D.G.D. Colonne

N.J. Wikkramatilleke

2012

N.J. Bulathsinghala

M.F. Faisal

2013

K.H.B. Hurulle

2014

H.N.G. Soysa

G.N. Neelaghandan

S.R. Faber

M.A.A. Deen

2015

P.R. Wanigasooriya

A.Q.H. Muheed

2016

P. Ajith

B.C.C.G. De Silva

W.H.S. Fernando

D.M. Giragama Dullewe

W.T.G. Kalana Kulshan

R.N.W.A. De Silva

2017

P. Bandaratilleke

H.M.P.D Palapathwala

D.S. Udage

D.S. Samaraweera

V.D. Liyanagamage

S. Rajapakse

T.S. De Silva

B.V.R.A. Jayasinghe

I. Suhayb