LIST OF TROOP LEADERS


1941   : R. Jennings

1942   : R. Stonehewer
              K.D.T. de Silva

1947   : Maurice. A. de Silva

1948   : Maurice. A. de Silva

1949   : B. Nagahawatte

1950   : B. Nagahawatte

1951   : M.A. de Silva

1952   : N.K. Muthukumarana

1953   : S. Sinnathamby

1954   : N.K. Muthukumarana

1955   : N.C. de S. Samarasinghe

1956   : L.W. Rasian

1957   : L.W. Rasian

1958   : L.W. Rasian

1959   : A.T. Gunasekara

1960   : S.R. de Silva

1961   : H.P. Kulasinghe

1962   : A.L. Thenabadu

1963   : G.P. Rajaratnam

1964   : H.C. Fernando

1965   : D. Rodrigue

1966   : M. Senanayake

1967   : A.M.S. Senanayake

1968   : W.T. Kanagaratne

1969   : M.H. Perera

1970   : A.H. Mendis

1971   : A. Nagendran

1972   : B.J. Ranasinghe

1973   : B. Hussain

1974   : R. Dias

1975   : R.J. Niles

1976   : R.J. Niles

1977   : N. Nagendran

1978   : N. Nagendran

1979   : A.W. Hopman

1980   : A.S.I. de Fonseka

1981   : M.N.R. Fernando

1982   : A.C.B. Meedeniya

1983   : D.M.S. St. John

1984   : S. Muralitharan

1986   : P.S. Naguleswaran

1987   : P.S. Naguleswaran

1989   : R. Suhayb

1990   : N.M.W. de Alwis

1991   : D.H.C.P. Kurukularatne

1992   : W.N.O. Fernando

1993   : K.G. Dassanayake

1994   : R. Ranasinghe

1995   : B.R. Kulapala

1996   : C.S. Seneviratne

1997   : I.U.P. Suriyapperuma

1998   : S.N. Peter

1999   : D.T.T. Abeysekara

2000   : S.S. de Alwis

2001   : W.D.V. Fernando

2002   : N.S. Samararatne

2003   : R.J. Perera

2004   : A.D. de Silva

2005   : B.H.E.N. Wijewickrama

2006   : K. Kandasamy

2007   : J.D.E. Ranasinghe

2008   : R.A.I. De Fonseka

2009   : V.R. Ladduwahetty

2010   : H.A. De Mel
              S.M. De Silva

2011   : C.D. De Mel

2012   : S.C. Gajanayaka

2013   :  M.F. Faisal
               G.N. Neelaghandan

2014   :  S.R. Faber

2015   :  P.R. Wanigasooriya

2016   :  P. Ajith

2017   :  P. Bandarathilake

2018   :  K.M.A.I. Kulatunga

2019   : K.M.G.H. Kulatunga

2020   : J.S. Fernando